Home

Statut

FUNDAȚIA COLEGIULUI NAŢIONAL DE APĂRARE

    – STATUT –

Capitol I. Denumirea, sediul, durata și scopul

Art.1. Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare (FCNAp) este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în Județul Ilfov, Oraș Otopeni, str. Nicolae Grigorescu, nr.19A, corp C2, parter, cam.1A-Sala de Consiliu, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1584/2004.

1.1.FCNAp funcționează pentru o durată nedeterminată.

1.2.Scopul FCNAp este participarea la realizarea idealurilor și intereselor naționale în domeniul securității și apărării naționale a României, încurajând menținerea securității colective, promovarea democrației și a statului de drept și asigurarea convergenței cu principiile europene de securitate.

Capitolul II. Direcţii şi modalităţi de activitate

Art.2. În vederea realizării scopului prevăzut la art. 3, FCNAp stabilește următoarele:

2.1. Direcţii de activitate:

a). să organizeze, să desfăşoare și să coordoneze activităţi pentru afirmarea şi apărarea valorilor, drepturilor şi intereselor fundamentale ale României în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

b). să contribuie la sprijinirea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare prin reunirea membrilor săi, a cadrelor didactice şi a absolvenţilor Colegiului Naţional de Apărare (C.N.Ap.) în vederea asigurării unei continuități în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

c). să contribuie la cunoaşterea, stimularea, educația şi promovarea valorilor culturale româneşti universale;

d). să asigure promovarea şi dezvoltarea colaborărilor cu alte instituţii similare din ţară şi din străinătate;

e). să realizeze singură sau în parteneriat cu instituții specializate, publice sau private, din România și din străinătate, studii, analize și cercetări în vederea stabilirii proceselor, tendinţelor și provocărilor din domeniul securităţii şi apărării pe plan naţional şi internaţional;

f). să contribuie la afirmarea și consolidarea profilului României în NATO și în Uniunea Europeană;

 1. g) să asigure promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural, precum și prin încurajarea responsabilă a domeniilor de excelență;

h). să organizeze programe de instruire, formare și activităţi de atestare profesională pentru persoane din toate categoriile sociale din România sau din străinătate.

2.2. Modalităţile de activitate:

a). organizarea de forumuri, reuniuni, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, cursuri, emisiuni radio-tv tematice, elaborarea şi publicarea de lucrări specifice în domeniul securităţii şi apărării; promovarea dialogului între valorile științifice, militare și culturale prin conferințe;

b). acordarea de premii, burse sau alte forme de sprijin pentru studii şi documentare în ţară şi în străinătate;

c). crearea unui centru pentru documentarea şi studierea domeniului securităţii şi apărării naţionale;

d). înfiinţarea unei case de editură şi presă, tipărire şi difuzare de lucrări specifice, dar și de editare a publicaţiilor FCNAp.

e). iniţierea şi derularea de proiecte sau programe cu teme specifice din finanţări proprii sau accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau străinătate, inclusiv realizarea de  studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru accesarea fondurilor structurale și de coeziune;

f). sprijinirea planurilor de dezvoltare ale comunităţilor locale prin iniţierea şi derularea de proiecte de dezvoltare locală şi regională în domeniul securităţii şi apărării, din fonduri proprii sau prin accesarea de fonduri publice sau private din ţară sau străinătate;

g). iniţierea şi realizarea de proiecte cu privire la protecţia mediului la nivel naţional;

h). desfăşurarea activităţilor de promovare şi educare a tinerilor în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

i). elaborarea şi implementarea unor proiecte de parteneriat şi colaborare cu instituţii de formare profesională  în domeniul securităţii naţionale;

j). cooperarea cu instituții de specialitate în vederea derulării de programe internaționale de schimburi de elevi, studenți și absolvenți ai învățământului superior din România (SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, TEMPUS, COPERNIC, COMENIUS, ERASMUS ș.a.);

k). susținerea și implementarea de proiecte și programe de dezvoltare comunitară și extracomunitară, de interes comun în domeniile: servicii sociale, securitate naţională, utilități publice, resurse umane, divertisment, cercetare-novare, administrație.

Capitolul III. Membri

            Art.3.

3.1. FCNAp este alcătuită din Membri Fondatori, Membri și Membri de onoare, care activează în spiritul realizării scopului prevăzut în statut.

3.2. Membrii fondatori sunt persoanele care au înfiinţat fundaţia şi au participat la primele sale acţiuni până la 1 decembrie 1993.

3.3. Membrii pot fi, in primul rand, cadrele didactice şi absolvenţii CNAp, dar și alte persoane care aderă la prevederile statutului, în baza unei solicitări scrise și înregistrate la Secretariatul FCNAp., aderări ce vor fi validate de către Consiliul Director;

3.4. Membrii de onoare pot fi personalităţi de seamă din România sau din străinătate, numiți la propunerea Consiliului Director.

3.5. Calitatea de membru încetează, prin solicitarea în scris a retragerii, prin excludere (prin neplata cotizației pe un an de zile, prin grave antingeri aduse imaginii fundației, gravitatea faptelor va fi constatată de Consiliul Director) și prin deces;

3.6.  Excluderea se hotărăşte de către Adunarea Generală a FCNAp.

3.7. Membrii achită o taxă de înscriere, precum şi o cotizaţie anuală stabilită de către Consiliul Director.

            Capitolul IV. Conducerea  Fundației

            Art.4. Organele de conducere ale Fundației Colegiului Național de Apărare sunt:

4.1. Adunarea Generală;

4.2. Consiliul Director;

4.1.Adunarea generală:

Se întrunește anual sau la propunerea Președintelui de onoare, Președintelui, Consiliului Director, ori de câte ori este nevoie cu votul la jumătate plus unu din numărul membrilor. În cadrul adunărilor generale au drept de vot membrii care au achitată cotizația la zi. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Adunarea generală are următoarele atribuții:

a). alegerea și revocarea  Președintelui și a membrilor Consiliului Director;

b). aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

c). alegerea și revocarea auditorului;

d). modificarea actului constitutiv și a statutului;

e).dizolvarea și lichidarea fundației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare – conform legii;

f). orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

4.2. Consiliul director:

             Consiliul Director se alege dintre membri FCNAp şi se compune din:

 1. a) Preşedinte de onoare;
 2. b) Preşedinte;
 3. c) Vicepreşedinţi, în număr de 21;
 4. d) Președinții de sucursale.

Mandatul Președintelui este de 4 (patru) ani, cu dreptul de a fi reales pentru încă un mandat;

Hotărârile Consiliului director se aprobă cu majoritatea simplă din numărul membrilor. Cvorumul cerut pentru a asigura validitateadeliberărilor este de jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului director;

Președinții de sucursale conduc activitatea din teritoriu și informează despre programul de activități programate și materializate.

4.2.1.Consiliul Director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui și are următoarele atribuții:

 1. stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Fundației;
 2. întocmește și propune Adunării Generale, bugetul de venituri și cheltuieli 3. încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației prin desemnarea unei persoane în acest sens;
 3. înființarea de sucursale;
 4. stabilește și aprobă organigrama și strategia de personal ale FCNAp;
 5. stabilește atribuțiile, alege și revocă membrii Consiliului Științific;
 6. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
 7. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

4.2.2. Preşedintele de onoare:

            a)convoacă Adunarea Generală atunci când se constată probleme grave în activitatea FCNAp;

 1. b) reprezintă onorific FCNAp;
 2. c) contribuie cu idei și concepții privind conducerea și modul de desfășurare a activităților FCNAp.

4.2.3. Preşedintele:

 1. a) convoacă Adunarea generală
 2. b) conduce activitatea Consiliului Director;
 3. c) prezidează ședințele Consiliului Director;
 4. d) propune atribuții pentru toți membrii Consiliului Director;
 5. e) reprezintă FCNAp în raport cu terții și informează Consiliul director;
 6. f) poate împuternici orice membru al Consiliului Director de a reprezenta FCNAp în raport cu terții.
 7. g) poate delega unui vicepreședinte toate sau o parte din atribuțiile sale pentru perioadele în care președintele lipsește.

4.2.4.Vicepreşedinţii îndeplinesc toate atribuțiile propuse de Președinte și aprobate de Consiliul Director. Vicepreședinții au obligația de a participa la toate activitățile fundației. Președintele propune CD ca vicepreședinții care nu au participat consecutiv timp de 6 luni la nicio activitate a fundației, încetarea calității de vicepreședinte.

4.2.5. Secretariatul general este condus de 1 (un) secretar general, care este ajutat în activitatea Secretariatului de 2 (doi) secretari executivi, care  duc la îndeplinire sarcinile stabilite de Președinte împreună cu Consiliul Director.

4.2.6. Trezorierul are următoarele atribuții:

 1. a) întocmeşte raportul de gestionare a numerarului precum şi alte rapoarte specifice;
 2. b) întocmește rapoarte, bilanțul și balanțe contabile și le prezintă Consiliului Director spre aprobare;
 3. c) ţine evidenţa asupra bugetului FCNAp şi realizează diferite operaţiuni privind plăţile, decontările aprobate de președinte sau persoana desemnată;
 4. d) duce la îndeplinire responsabilitățile stabilite în vederea aplicării Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

4.2.7.Consiliul Științific

a)Pe lângă Consiliul Director funcționează un Consiliu Științific, format din 11 membri, personalități marcante ale vieții publice din domeniul securității și apărării naționale și condus de către un Președinte.

b)Consiliul Științific analizează propunerile de proiecte științifice, de cercetare burse din domeniul securității și apărării naționale.

4.2.8. Auditorul

A). Auditorul este desemnat de către Consiliul Director pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

B). În realizarea competenței sale, auditorul:

1). verifică modul în care este administrat patrimoniul FCNAp;

2). poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

3). îndeplinește orice alte altribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director, prezintă anual CD raportul de audit spre aprobare,  în baza prevederilor legale.

Capitolul V. Patrimoniul FCNAp

Art. 5.  Veniturile și mijloacele materiale:

5.1. Mijloacele materiale necesare activităţii FCNAp se realizează prin taxe de înscriere, cotizaţii, sprijin din partea unor persoane fizice sau juridice, sponsorizări, donaţii, legate, încasări din manifestările proprii, editură, înregistrări, difuzare, multiplicare, drepturi de autor cedate, dobândă din depunerile proprii, fonduri publice şi private din ţară sau străinătate şi orice alte surse conform legislaţiei în vigoare.

5.2. Administrarea patrimoniului se efectuează conform legislaţiei României.

Capitolul VI. Alte prevederi

Art. 6. Sigla

6.1. Sigla FCNAp reprezintă un cerc în interiorul căruia figurează pajura şi scutul de pe însemnul heraldic al Colegiului Naţional de Apărare de culoare argintie, pe fond alb.

6.2. Pe circumferinţa cercului se află inscripţia “Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare”, scrisă cu negru, conform anexei 1.

6.3. Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare poate fi dizolvată prin lege sau prin hotărârea Adunării generale a FCNAp adoptată cu 2/3 din voturile  membrilor săi. În acest caz lichidarea se va face conform legislaţiei României, iar destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către Adunarea generală.

6.4. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Capitolul VII. LITIGII

Art.7. Litigiile care nu vor fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de către instața de judecată de la sediul Fundației.

Prezentul Statut a fost modificat și completat în baza procesului verbal aprobat de Consiliul Director și adoptat în ședința Adunării Generale din data de 07.05.2019 a FCNAp și intră în vigoare începând cu data Încheierii Judecătoriei prin care instanța admite cererea de modificare, ia act de modificările aduse Statului și dispune inscrierea modificărilor în Registrul Asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei și la Ministerul Justiției.

Redactat în limba română, în 6 exemplare originale, constituind anexa 2 a Procesului verbal  din data de 07.05.2019 încheiat cu ocazia sedintei Adunării generale extraordinare FCNAp din data de 07.05.2019.

[

 • Newsletter