Home

Statut

In conformitate  cu dispozitiile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu toate completarile si modificarile ulterioare, am hotarat in cadrul Adunarii generale extraordinare din data 20.10.2016,  modificarea si completarea Statutului F.C.N.Ap. aproband forma actualizata a acestuia in urmatorele conditii:

Capitol I. Denumirea, sediul, durata și scopul

Art.1. Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare (FCNAp) este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amzei, nr.13, sector 1, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1584/2004.

Art.2. FCNAp funcționează pentru o durată nedeterminată.

Art.3. Scopul FCNAp este participarea la realizarea idealurilor și intereselor naționale în domeniul securității și apărării naționale a României, încurajând menținerea securității colective, promovarea democrației și a statului de drept și asigurarea convergenței cu principiile europene de securitate.

Capitolul II. Direcţii şi modalităţi de activitate

Art.4. În vederea realizării scopului prevăzut la art. 3, FCNAp stabilește următoarele:

I. Direcţii de activitate:

a). să organizeze, să desfăşoare și să coordoneze activităţi pentru afirmarea şi apărarea valorilor, drepturilor şi intereselor fundamentale ale României în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

b). să contribuie la sprijinirea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare prin reunirea membrilor săi, a cadrelor didactice şi a absolvenţilor Colegiului Naţional de Apărare (C.N.Ap.) în vederea asigurării unei continuități în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

c). să contribuie la cunoaşterea, stimularea şi promovarea valorilor culturale româneşti şi a altor ţări

d). să asigure promovarea şi dezvoltarea colaborărilor cu alte instituţii similare din ţară şi din străinătate;

e). să realizeze singură sau în parteneriat cu instituții specializate, publice sau private, din România și din străinătate, studii, analize și cercetări în vederea stabilirii proceselor, tendinţelor și provocărilor din domeniul securităţii şi apărării pe plan naţional şi internaţional;

f). să contribuie la afirmarea și consolidarea profilului României în NATO și în Uniunea Europeană;

g). să încurajeze educaţia tinerilor şi adulţilor în spiritul respectului faţă de valorile culturale naţionale;

h). să asigure promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural, precum și prin încurajarea responsabilă a domeniilor de excelență;

i). să organizeze programe de instruire, formare și activităţi de atestare profesională pentru persoane din toate categoriile sociale din România sau din străinătate.

II. Modalităţile de activitate:

a). organizarea de forumuri, reuniuni, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, cursuri, emisiuni radio-tv tematice, elaborarea şi publicarea de lucrări specifice în domeniul securităţii şi apărării;

b). acordarea de premii, burse sau alte forme de sprijin pentru studii şi documentare în ţară şi în străinătate;

c). crearea unui centru pentru documentarea şi studierea domeniului securităţii şi apărării naţionale;

d). înfiinţarea unei case de editură şi presă, tipărire şi difuzare de lucrări specifice, dar și de editare a publicaţiilor FCNAp.

e). iniţierea şi derularea de proiecte sau programe cu teme specifice din finanţări proprii sau accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau străinătate, inclusiv realizarea de  studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru accesarea fondurilor structurale si de coeziune;

f). sprijinirea planurilor de dezvoltare ale comunităţilor locale prin iniţierea şi derularea de proiecte de dezvoltare locală şi regională în domeniul securităţii şi apărării, din fonduri proprii sau prin accesarea de fonduri publice sau private din ţară sau străinătate;

h). iniţierea şi realizarea de proiecte cu privire la protecţia mediului la nivel naţional;

i). desfăşurarea activităţilor de promovare şi educare a tinerilor în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

j). elaborarea şi implementarea unor proiecte de parteneriat şi colaborare cu instituţii de formare profesională  în domeniul securităţii naţionale;

k). elaborarea și implementarea unor proiecte de parteneriat și colaborare cu instituțiile de profil atât din țară, cât și din străinătate;

l). cooperarea cu instituții de specialitate în vederea derulării de programe internaționale de schimburi de elevi, studenți și absolvenți ai învățământului superior din România (SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, TEMPUS, COPERNIC, COMENIUS, ERASMUS ș.a.);

m). susținerea și implementarea de proiecte și programe de dezvoltare comunitară si extracomunitara, de interes comun în domeniile: servicii sociale, securitate naţională, utilități publice, resurse umane, divertisment, cercetare-novare, administrație.

Capitolul III. Membri

Art.5.

(1) FCNAp este alcătuită din Membri Fondatori, Membri și Membri de onoare, care activează în spiritul realizării scopului prevăzut în statut.

(2) Membrii fondatori sunt persoanele care au înfiinţat fundaţia şi au participat la primele sale acţiuni până la 1 decembrie 1993.

(3) Membrii pot fi, in primul rand, cadrele didactice şi absolvenţii CNAp, dar si alte persoane care adera la prevederile statutului, în baza unei solicitari scrise și înregistrate la Secretariatul FCNAp.

(4) Membrii de onoare pot fi personalităţi de seamă din România sau din străinătate, numiți la propunerea Consiliului Director.

(5) Calitatea de membru încetează prin deces, prin solicitarea în scris a retragerii sau prin excludere.

(6) Excluderea se hotărăşte de către Adunarea Generală a FCNAp.

(7) Membrii şi Membrii fondatori achită o taxă de înscriere, precum şi o cotizaţie anuală stabilită de către Consiliul Director.

Capitolul IV. Organele  Fundației

Art.6. Organele de conducere ale Fundatiei Colegiului National de Aparare sunt:

-Adunarea Generală;

– Consiliul Director;

– Auditor

Art.7.

(1) Adunarea generală are urmatoarele atributii:

a). alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

b). aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

c). alegerea și revocarea auditorului;

d). modificarea actului constitutiv și a statutului;

e). dizolvarea și lichidarea fundației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

f). orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

g).se întrunește anual și la propunerea Consiliului Director sau a presedintelui de onoare, ori de câte ori este nevoie.

h). au drept de vot membrii care au achitată cotizația la zi.

i).hotararile se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art. 8.

(1)  Consiliul Director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui și are următoarele atribuții:

  1. stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Fundației;
  2. întocmește și propune Adunării Generale, bugetul de venituri și cheltuieli
  3. încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației
  4. înființarea de sucursale;
  5. stabilește și aprobă organigrama și strategia de personal ale FCNAp;
  6. stabilește atribuțiile, alege și revocă membrii Consiliului Științific;
  7. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
  8. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(2) Toate hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a numărului celor prezenţi. Cvorumul cerut pentru  a asigura validitatea deliberărilor este jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului Director.

(4) Consiliul Director se alege dintre membri FCNAp şi se compune din:

Preşedinte de onoare;

Preşedinte;

Vicepreşedinţi  (17);

Secretar general (1);

Secretari executivi (2);

Trezorier (1).

(5) Hotărârile Consiliului Director se aprobă cu majoritatea simplă din numărul membrilor săi.

(6) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 (patru) ani.

Art. 9. Atribuțiile membrilor Consiliului Director sunt următoarele:

(1) Preşedintele de onoare:

convoacă Adunarea Generală atunci când se constată probleme grave în activitatea FCNAp;

–   reprezintă onorific FCNAp;

– contribuie cu idei și concepții privind conducerea și modul de desfășurare a activităților FCNAp.

(2) Preşedintele:

– conduce activitatea Consiliului Director;

– prezidează ședințele Consiliului Director;

– stabilește atribuții pentru toți membrii Consiliului Director;

–  reprezintă FCNAp în raport cu terții;

– poate împuternici orice membru al Consiliul Director de a reprezenta FCNAp în raport cu terții.

(3) Vicepreşedinţii preiau toate atribuțiile președintelui în lipsa acestuia, dacă președintele nu a numit o altă persoană.

(4) Secretarul general coordonează activitatea secretariatului și toate activitățile de ordin administrativ si impreuna cu secretarii executivi duc la îndeplinire sarcinile stabilite de presedinte.

(6) Trezorierul:

– întocmeşte raportul de gestionare a numerarului precum şi alte rapoarte specifice;

-întocmește rapoarte, bilanțul și balanțe contabile și le prezintă Consiliului Director;

– ţine evidenţa asupra bugetului FCNAp şi realizeaza diferite operaţiuni privind plăţile, decontările;

– duce la îndeplinire responsabilitățile stabilite în vederea aplicării Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

Art. 10.

(1) Pe lângă Consiliul Director funcționează un Consiliu Științific, format din 11 membri, personalități marcante ale vieții publice din domeniul securității și apărării naționale și condus de către un Președinte.

(2) Consiliul Științific analizează propunerea de proiecte științifice și burse din domeniul securității și apărării naționale.

Art. 11.

(1) Auditorul este desemnat de către Consiliul Director pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

(2) În realizarea competenței sale, auditorul:

a). verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b). poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

c). îndeplinește orice alte altribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

Capitolul V. Patrimoniul FCNAp

Art. 12.

(1) Mijloacele materiale necesare activităţii FCNAp se realizează prin taxe de înscriere, cotizaţii, sprijin din partea unor persoane fizice sau juridice, sponsorizări, donaţii, legate, încasări din manifestările proprii, editură, înregistrări, difuzare, multiplicare, drepturi de autor cedate, dobândă din depunerile proprii, fonduri publice şi private din ţară sau străinătate şi orice alte surse conform legislaţiei în vigoare.

(2) Administrarea patrimoniului se efectuează conform legislaţiei României.

Capitolul VI. Alte prevederi

Art. 13.

(1) Sigla FCNAp reprezintă un cerc în interiorul căruia figurează pajura şi scutul de pe însemnul heraldic al Colegiului Naţional de Apărare de culoare argintie, pe fond alb.

(2) Pe circumferinţa cercului se află inscripţia “Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare”, scrisă cu negru, conform anexei 1.

Art. 14. Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare poate fi dizolvată prin lege sau prin hotărârea Adunării generale a FCNAp adoptată cu 2/3 din voturile  membrilor săi. În acest caz lichidarea se va face conform legislaţiei României, iar destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către Adunarea generală.

Art. 15. Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 16.  Prezentul Statut a fost adoptat in sedinta Adunarii generale  extraordinare din data de 20.10.2016 a F.C.N.Ap. si intra in vigoare incepand cu data Incheierii Judecatoriei Sectorul 1 Bucuresti prin care instanta admite cererea de modificare, ia act de modificarile aduse Statutului si dispune inscrierea modificarilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la Grefa Judecatoriei Sectorul 1 Bucuresti.

Redactat in limba romana, constituind Anexa 2 a Procesului verbal din data de 20.10.2016 incheiat cu ocazia sedintei Adunarii generale extraorinare F.C.N.Ap.din data 20.10.2016.